Dopasowana oferta odpowiadająca na indywidualne potrzeby każdej nieruchomości.

Zapewniamy kompleksową obsługę wspólnot mieszkaniowych: administracyjną, prawną, księgową, techniczną i serwis sprzątający. Sprawdź szczegóły oferty.

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

Stawiamy na wysoką jakość obsługi, by sprostać nawet najbardziej wygórowanym wymaganiom. Nasi pracownicy znają mieszkańców, regularnie się z nimi spotykają, odwiedzają obsługiwane obiekty i reagują na zgłoszenia bez zbędnej zwłoki. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zapewniamy obecność dedykowanego administratora na osiedlu.

OBSŁUGA PRAWNA

OBSŁUGA PRAWNA

Wyspecjalizowana opieka prawna na wyłączność klientów to nasz wyróżnik. Stanowi niebagatelną korzyść zarówno dla mieszkańców, którym zapewnia dostęp do szybkich konsultacji prawnych, jak i dla właścicieli nieruchomości, którym gwarantuje skuteczną windykację. Nie musisz ponosić dodatkowych kosztów, bo wsparcia prawnego udzielamy w ramach podstawowej obsługi.

OBSŁUGA KSIĘGOWA

OBSŁUGA KSIĘGOWA

Kompleksowy zakres usług dotyczących obsługi księgowej zapewniamy dzięki zespołowi doświadczonych profesjonalistów. Szczególnie istotny jest dla nas aspekt transparentności wszelkich rozliczeń oraz dbałość o finansowe bezpieczeństwo mieszkańców na lata. Dlatego dostajesz od nas przejrzyste informacje i zawsze wiesz, co się dzieje z Twoimi pieniędzmi.

OBSŁUGA TECHNICZNA

OBSŁUGA TECHNICZNA

W trosce o wysoki komfort życia na osiedlu troszczymy się o to, by łatwo było skontaktować się z administratorem, a rozwiązywanie bieżących problemów następowało bez zbędnej zwłoki. Pełna kontrola nad wymaganiami technicznymi nawet najbardziej złożonych infrastruktur pozwala nam utrzymać wartość osiedla mimo upływu czasu.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH

Rzetelny i sprawny zespół dbający o porządek w częściach wspólnych zapewnia nie tylko przyjemność mieszkania w estetycznym otoczeniu, lecz także decyduje o realnej wartości lokali. Dlatego wykorzystujemy wysokiej jakości narzędzia i środki, by zapewnić efektywność i stałą jakość pracy. Działamy w Twoim interesie – na bieżąco i długofalowo.

Poznaj dedykowaną ofertę

Wspólnoty

Dzięki szytej na miarę ofercie i wieloletniemu doświadczeniu zapewniamy komfort życia mieszkańców osiedla oraz utrzymanie obiektu w bardzo dobrym stanie. Konsekwentnie dbamy o optymalizację kosztów, bezpieczeństwo finansowe wspólnoty i wysoką ściągalność czynszów. Z zaangażowaniem stawiamy czoła wyzwaniom stojącym przed nowymi i długoletnimi wspólnotami, reagując na zmieniające się potrzeby mieszkańców.

Deweloperzy

Wszechstronność zapewnianej przez nas obsługi stanowi odzew na potrzeby nawet bardzo rozbudowanych infrastruktur i obfitujących w nowe technologie osiedli. Gwarantujemy skuteczną kontrolę nad podwykonawcami oraz dbałość o wszystkie aspekty funkcjonowania nieruchomości. Efektywnie zarządzając komunikacją między wspólnotą a deweloperem, przyczyniamy się do budowania dobrej renomy dewelopera.

Fundusze

Czerpiemy z doświadczeń we współpracy z międzynarodowymi partnerami, dlatego rozumiemy standardy tego typu organizacji. Kompleksowo odpowiadamy na potrzeby funduszy poszukujących odpowiedzialnych i stabilnych partnerów biznesowych, którzy utrzymają zadowolenie klientów i dopasują się do indywidualnych oczekiwań. Odpowiednie kompetencje naszego zespołu zapewniają najwyższy poziom obsługi nieruchomości.

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA

Rejestracja wspólnoty, aktualizacja danych
Rejestrujemy nowo powstałe wspólnoty w urzędach: statystycznym i skarbowym, a w przypadku istniejących aktualizujemy ich dane. Realizujemy też obowiązki sprawozdawcze wspólnot wobec GUS.

Organizacja i obsługa zebrań wspólnoty
Informujemy właścicieli lokali o zebraniach, zwołujemy je w terminie i miejscu uzgodnionych z zarządem, przedstawiamy projekty treści uchwał. Przewodniczymy zebraniom i je protokołujemy. Przeprowadzamy głosowania nad uchwałami, ewidencjonujemy oddane głosy, podsumowujemy wyniki i zawiadamiamy o treści podjętych uchwał.

Umożliwienie korzystania z elektronicznego systemu (e-kartoteka)
Udostępniamy naszym klientom nowoczesne narzędzie komunikowania i wymiany informacji. Platforma e-kartoteka umożliwia elektroniczne głosowanie nad uchwałami, zapoznanie się z treściami uchwał i regulaminów oraz innych dokumentów wspólnoty, a także wgląd w aktualne rozliczenia i salda opłat.

Wdrażanie rozwiązań zabezpieczających wspólnotę przed zadłużeniem
Korzystając ze wsparcia specjalistów z zakresu prawa nieruchomości, dbamy o wysoki poziom ściągalności opłat mieszkaniowych. Proaktywna postawa minimalizuje ryzyko powstawania zadłużenia we wspólnocie, a także sprzyja zawieraniu ugód w zakresie spłaty zadłużenia i zapobiega kierowaniu spraw na drogę sądową.

Kalkulacja planów finansowo-gospodarczych
Wraz z całym zespołem dedykowanym do obsługi wspólnoty opracowujemy szczegółowy plan finansowo-gospodarczy, który umożliwia prawidłowe zarządzanie budżetem nieruchomości oraz zabezpiecza środki na realizację prac zaplanowanych w danym roku kalendarzowym.

Reprezentowanie wspólnoty
Występujemy w imieniu wspólnoty przed instytucjami, organami administracyjnymi, jak również przed właścicielami lokali i ich użytkownikami. Prowadzimy korespondencję, udzielamy właścicielom wszelkich informacji i udostępniamy do wglądu dokumentację wspólnoty.

Wizje lokalne na terenie nieruchomości
Spotkasz nas na osiedlu. Administrator opiekujący się daną wspólnotą regularnie pojawia się na terenie nieruchomości, by ocenić jej stan i zweryfikować jakość pracy firm porządkowych i konserwatorskich.

Opracowywanie i sprawdzanie dokumentów
Przygotowujemy treści umów, uchwał, regulaminów, porozumień oraz innych dokumentów, które wynikają wprost z potrzeb wspólnoty. Dokonujemy weryfikacji i oceny umów przesłanych przez kontrahentów oraz negocjujemy ich warunki, zabezpieczając interes wspólnoty.

Przyjmowanie zgłoszeń i ich realizacja
Przyjmujemy zgłoszenia, które dotyczą nieprawidłowości w bieżącym funkcjonowaniu osiedla, a następnie je weryfikujemy. W uzasadnionych przypadkach zapewniamy naprawy, przekazując informacje do odpowiednich przedsiębiorstw lub firm konserwatorskich czy porządkowych.

Poszukiwanie możliwości przychodów dla wspólnoty
Wykorzystując potencjał powierzchni wspólnych nieruchomości, poszukujemy sposobów ich częściowego zagospodarowania. Wynajęcie i pozyskanie na rzecz wspólnoty dodatkowych pożytków zmniejsza koszty bieżącego utrzymania osiedla.

Ubezpieczenia i likwidacja szkód
Zawieramy polisy ubezpieczenia nieruchomości w zakresie ochrony mienia i odpowiedzialności cywilnej. Pomagamy również w procesie likwidacji szkód – uzyskaniu wypłaty odszkodowania i dokonaniu niezbędnych napraw.

Przejmowanie dokumentacji od dewelopera lub byłego administratora
Występujemy w imieniu zarządu wspólnoty z prośbą o przekazanie przez dewelopera lub poprzedniego administratora dokumentacji technicznej, księgowej, historycznych uchwał i aktualnie obowiązujących umów oraz polis, które należą do wspólnoty.

Pozyskiwanie ofert
Poszukujemy wykonawców prac porządkowych, konserwatorskich, budowlanych lub serwisowych, aby pozyskać konkretne oferty do przedłożenia zarządowi, który dokonuje wyboru wariantu najkorzystniejszego dla wspólnoty.

Ochrona danych osobowych
Prowadzimy ewidencję właścicieli lokali wraz z ich danymi osobowymi – zgodnie z wymogami prawa i zasadami bezpieczeństwa dotyczącymi gromadzenia danych i administrowania tego typu informacjami.

OBSŁUGA PRAWNA

OBSŁUGA PRAWNA

Tworzenie i analiza dokumentacji wspólnoty
Opracowujemy, przeprowadzamy analizy i – stosownie do potrzeb – opiniujemy dokumenty związane z funkcjonowaniem wspólnoty, takie jak uchwały, umowy, regulaminy, statuty czy protokoły.

Obsługa prawna zebrań
Zajmujemy się obsługą prawną zebrań właścicieli tworzących wspólnoty.

Reprezentowanie wspólnoty przed organami
Na podstawie udzielonych nam pełnomocnictw reprezentujemy wspólnotę mieszkańców na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej.

Porady i konsultacje prawne
Udzielamy porad prawnych związanych z bieżącym administrowaniem nieruchomością wspólną. Zapewniamy też konsultacje z zakresu prawa dla właścicieli lokali w indywidualnych sprawach, również niezwiązanych z funkcjonowaniem wspólnoty oraz prawem własności lokali.

Pomoc w sprawach dotyczących rękojmi i gwarancji
Prowadzimy sprawy związane z egzekwowaniem praw wynikających z rękojmi i gwarancji, w tym zajmujemy się przygotowywaniem i zawieraniem umów cesji praw z tego tytułu udzielonych na nieruchomości, a także reprezentacją procesową w sporach.

Reprezentowanie w sprawach sądowych
Zapewniamy zastępstwo procesowe i egzekucyjne we wszelkich sprawach sądowych wspólnot oraz kompleksowo konsultujemy bieżący stan spraw prowadzonych na drodze sądowej, w tym również dotyczących dochodzenia na rzecz wspólnoty roszczeń finansowych od dłużników (koszty zastępstwa procesowego pobierane są dopiero po zakończeniu sprawy).

Reprezentowanie wspólnoty w innych sprawach
Prowadzimy, występując w imieniu wspólnoty, rozmowy, negocjacje czy postępowania mediacyjne we wszelkiego rodzaju sprawach.

Prawne wsparcie zarządu
Udzielamy prawnego wsparcia zarządowi wspólnoty, które polega na doradztwie oraz pełnej obsłudze jego bieżącej działalności.

OBSŁUGA KSIĘGOWA

OBSŁUGA KSIĘGOWA

Umożliwienie korzystania z e-kartoteki
Zapewniamy nowoczesne rozwiązania, które umożliwiają członkom wspólnot dostęp do dokumentów za pośrednictwem internetu. Dodatkowo zarządowi wspólnoty oferujemy stały wgląd w aktualne salda właścicieli.

Sporządzanie rocznych sprawozdań́ finansowych
Tworzymy roczne sprawozdania, które dają jasny ogląd sytuacji finansowej wspólnoty i stanowią cenne narzędzie w ustalaniu celów na kolejne lata.

Prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów
W ramach obsługi księgowej ewidencjonujemy koszty i przychody wspólnoty według przyjętych uchwał oraz statutów. Dbamy o prawidłowo prowadzoną ewidencję zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawa.

Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji lokali i ich właścicieli
Na podstawie ksiąg wieczystych i oświadczeń właścicieli rejestrujemy bieżące dane na temat mieszkań, ich posiadaczy i udziałów przypadających w nieruchomości wspólnej.

Ustalanie wymiaru opłat
Naliczamy comiesięczne opłaty w rozbiciu na koszty zarządu nieruchomością wspólną, składki na fundusz remontowy oraz koszty dotyczące utrzymania lokali.

Aktualizacja naliczeń za media
W przypadku zmiany stawek dostawcy wysyłamy do członków wspólnoty informację o aktualizacji wysokości zaliczek pobieranych na media.

Rozliczanie pobieranych zaliczek
Systematycznie dokonujemy rozliczeń zaliczek na media zgodnie z przyjętym regulaminem i w okresach, które zostały w nim wyznaczone.

Wypełnianie i składanie deklaracji
Na podstawie udzielonego pełnomocnictwa sporządzamy i składamy do właściwych organów podatkowych wymagane przepisami deklaracje (w tym CIT, VAT, PIT).

Prowadzenie windykacji i rozrachunków
Analizujemy bieżące należności i zobowiązania wspólnoty, wysyłamy upomnienia i wezwania do zapłaty. We współpracy z kancelarią prawną przekazujemy sprawy do sądu.

OBSŁUGA TECHNICZNA

OBSŁUGA TECHNICZNA

Bieżące prowadzenie księgi obiektu budowlanego
Systematycznie dokonujemy niezbędnych wpisów do książki obiektu budowlanego, dokumentując historię eksploatacji nieruchomości i wszelkie zmiany zachodzące podczas jej użytkowania.

Opracowanie harmonogramu i zlecanie okresowych przeglądów i kontroli technicznych nieruchomości
Po uzgodnieniu z zarządem przygotowujemy harmonogram wymaganych prawem przeglądów i technicznych oraz informujemy zarząd o terminach ich wykonania.

Informowanie o zaleceniach wskazanych w protokołach okresowych przeglądów
Przekazujemy zarządowi informacje na temat zaleceń, jakie wyszczególniono w protokołach cyklicznych i doraźnych kontroli technicznych.

Troska o części wspólne – planowe działania utrzymaniowe
Dbamy o części wspólne nieruchomości, takie jak: piwnice, garaże, balkony, klatki schodowe, korytarze, bramy czy windy, działając metodycznie na rzecz utrzymania ich w jak najlepszym stanie.

Konserwacja i serwisy
Realizujemy usługi w zakresie bieżącej konserwacji i serwisowania instalacji, które stanowią wyposażenie części wspólnych nieruchomości.

Pogotowie techniczne 24/7
Świadczymy usługę całodobowego pogotowia lokatorskiego, w ramach którego mieszkańcy mogą dokonać zgłoszenia awarii wymagającej podjęcia pilnej interwencji.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PIELĘGNACJA TERENÓW ZIELONYCH

Sprzątanie klatek schodowych
Gwarantujemy regularne zamiatanie, zbieranie odpadów i innych zanieczyszczeń, mycie posadzek i przeszkleń, odkurzanie i pranie wykładzin, sprzątanie wind, mycie stropodaszków, lamp i kaloryferów, ścieranie kurzu z elementów wyposażenia, czyszczenie poręczy i porządkowanie gablot informacyjnych.

Sprzątanie pomieszczeń fitness
Zapewniamy zamiatanie oraz mycie posadzek, mycie zabrudzeń przeszkleń wewnętrznych, odkurzanie i pranie wykładzin, czyszczenie elementów wyposażenia, mycie i dezynfekcję pomieszczeń prysznicowych oraz toalety, uzupełnianie na bieżąco środków higienicznych.

Sprzątanie hal garażowych
Zajmujemy się zamiataniem, zbieraniem odpadów i innych zanieczyszczeń, w tym piasku nawiezionego przez koła samochodów, myciem posadzki i bram wjazdowych, sprzątaniem pomieszczeń śmietników i wózkarni, maszynowym myciem hali garażowej.

Sprzątanie części niemieszkalnej i terenu zewnętrznego przy lokalach usługowych
Usuwamy śmieci, odpady i zanieczyszczenia, wymieniamy worki w pojemnikach na odpady, myjemy śmietniki zewnętrzne oraz kostkę brukową w ich okolicy, usuwamy piasek i pajęczyny z wejścia głównego holu, oferujemy alpinistyczne mycie przeszkleń.

Sprzątanie ciągów komunikacyjnych
Świadczymy usługi zamiatania i mycia posadzek, czyszczenia wycieraczek, drzwi i kontaktów, opróżniania popielnic i pojemników na śmieci, usuwania zabrudzeń z powierzchni przeszklonych, mycia elewacji szklanej, luster i elementów wyposażenia, odkurzania poręczy, tablic, hydrantów i gaśnic.

Sprzątanie terenów zewnętrznych
Dbamy również o estetykę i higienę otoczenia osiedla, dlatego zajmujemy się koszeniem trawników, grabieniem liści, zamiataniem chodników, sprzątaniem altan śmietnikowych oraz opróżnianiem koszy.

Zgłoś usterkę

Formularz kontaktowy

* pola obowiązkowe