Zgłoś awarię

Zadzwoń, jeśli doszło do zdarzenia, które wymaga natychmiastowej reakcji z naszej strony. Mogą to być przykładowo:


• wyciek instalacji wodnej lub CO i zalanie lokalu
• brak prądu na klatce schodowej
• wybicie kanalizacji
• awaria bramy wjazdowej do hali garażowej

Zgłoś usterkę

Zauważyłeś na osiedlu coś, co wymaga naprawy, ale nie bezzwłocznej interwencji? Wyślij wiadomość na adres poczty elektronicznej, by dać nam znać o problemach takich jak:


• przepalona żarówka
• niedomykające się drzwi wejściowe do klatki schodowej
• niedziałający pilot do bramy
• przeciek z dachu

Poradnik
dla mieszkańca

Interesują Cię praktyczne kwestie dotyczące osiedla, takie jak remont, balkon czy części wspólne? Zastanawiasz się, czym jest awaria, a czym usterka i jak je zgłaszać? Albo: kim jest administrator i na jakich zasadach mogę się z nim kontaktować? A może chcesz więcej wiedzieć o Easy House? Pobierz nasz poradnik, by zawsze mieć pod ręką najważniejsze informacje.

FAQ

Zarządca nieruchomości kompleksowo dba o powierzone jego opiece obiekty, działając na rzecz mieszkańców i właścicieli w obszarze nieruchomości wspólnej. W zakres jego podstawowych obowiązków wchodzą: dbałość o stan techniczny nieruchomości i bezpieczeństwo użytkowników lokali oraz ich najbliższego otoczenia (w tym: kontrole i okresowe przeglądy techniczne); prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej oraz związanej ze stanem technicznym budynku (w tym: książki obiektu budowlanego); reprezentowanie wspólnoty w kontaktach z administracją publiczną, sądami czy usługodawcami.

Easy House działa na obszarze całego województwa pomorskiego, skutecznie administrując nieruchomościami między innymi w Gdyni, Sopocie i Gdańsku. Jesteśmy również gotowi do otworzenia placówek w innych miastach Polski.

Prawne umocowanie działań zarządcy nieruchomości stanowi Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1899), której rozdział 3 dotyczy właśnie zarządzania nieruchomościami. Zaś podstawowym dokumentem regulującym zasady funkcjonowania oraz prawa i obowiązki członków wspólnoty mieszkaniowej jest Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1048). Choć niebagatelną rolę odgrywają w tym przypadku również wewnętrzne dokumenty tworzone przez jej członków: statuty, regulaminy i uchwały oraz orzecznictwo sądów.

Czasem w potocznym języku określeń „administrator” i „zarządca” używa się wymiennie. Administrowanie nieruchomościami obejmuje jednak węższy zakres działań, np. dokonywanie niezbędnych napraw i konserwacji, sprzątanie obiektu, pobieranie opłat czynszowych i prowadzenie korespondencji. Dużo więcej odpowiedzialności spoczywa na zarządcy nieruchomości, który zgodnie z brzmieniem art. 184a. ustawy o gospodarce nieruchomościami prowadzi działalność gospodarczą dotyczącą zarządzania budynkiem i w ramach wykonywanego zawodu odpłatnie zapewnia kompleksową opiekę nad powierzonym mu przez właściciela czy wspólnotę obiektem. Zarządca może zlecić realizację części swoich obowiązków administratorowi.

Te dwa byty – spółdzielnia i wspólnota mieszkaniowa – mają inny status prawny i odmienną specyfikę działalności. Spółdzielnia mieszkaniowa (SM) jest podmiotem gospodarczym, który ma osobowość prawną, i działa na podstawie Ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze i Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych oraz w oparciu o zarejestrowany statut. Członkowie spółdzielni posiadają spółdzielcze, własnościowe prawo do nieruchomości lub spółdzielcze, lokatorskie prawo do nieruchomości. Z kolei wspólnota mieszkaniowa (WM) to zrzeszenie mieszkańców, które nie ma osobowości prawnej i nie jest podmiotem gospodarczym. Posiada natomiast zdolności: prawną i sądową. Członkiem wspólnoty może być każda osoba, która na podstawie aktu notarialnego określającego wynikające z niego prawa i obowiązki nabyła własnościowe prawo do lokalu. Istnieje możliwość wydzielenia z zasobu spółdzielni nieruchomości i utworzenia wspólnoty mieszkaniowej.

E-kartoteka to platforma internetowa służąca do sprawnego komunikowania się mieszkańców z zarządcą. Dzięki wykorzystaniu tego nowoczesnego rozwiązania członkowie wspólnoty mogą zdalnie głosować, przeglądać treści uchwał i regulaminów, a także sprawdzać rozliczenia wpłacanych przez siebie zaliczek. Korzystając ze standardowej przeglądarki internetowej, każdy mieszkaniec uzyskuje dostęp do własnej kartoteki online – wystarczy osobisty identyfikator i hasło.

Zadaniem zarządu jest zawiadywanie sprawami wspólnoty i reprezentowanie jej na zewnątrz oraz w sprawach pomiędzy wspólnotą a właścicielami poszczególnych lokali. Samodzielnie zarząd podejmuje czynności zwykłego zarządu, takie jak przykładowo: załatwianie bieżących spraw związanych z normalną eksploatacją, konserwacja i administracja lub pobieranie opłat eksploatacyjnych. Natomiast czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu wymagają udzielenia stosownego pełnomocnictwa i uchwały ze zgodą właścicieli lokali. W zakresie obowiązków zarządu wspólnoty mieszkaniowej znajdują się również: dokonywanie rozliczeń przez rachunek bankowy i składanie właścicielom lokali rocznych sprawozdań ze swojej działalności, a także zwoływanie zebrań ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku.

Zgłoś usterkę

Formularz kontaktowy

* pola obowiązkowe