Autor: Easy House/ data publikacji: 1.06.2023

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB)

Od początku 2023 roku książkę obiektu budowlanego można prowadzić w systemie cyfrowym, tzw. c-KOB, który jest dostępny pod adresem c-kob.gunb.gov.pl. System c-KOB umożliwia zarówno założenie, jak i prowadzenie książki w formie elektronicznej.

Czym jest książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument, w którym dokonuje się wpisów zaleceń wynikających z okresowych kontroli obiektów budowlanych, o których mowa w art. 62 ustawy Prawo budowlane. Dotyczy to między innymi zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów przewodów wentylacyjnych i spalinowych, instalacji gazowych, budowlanych, elektrycznych czy sanitarnych. W KOB umieszcza się też wpisy o wykonanych ekspertyzach oraz przeprowadzonych pracach remontowych.

Jak korzystać z c-KOB

Do korzystania z c-KOB wystarczy urządzenie z dostępem do przeglądarki internetowej. System dostępny jest również w formie aplikacji, którą można pobrać na smartfony. Używanie Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego zaczyna się od uzyskania dostępu poprzez zalogowanie się z wykorzystaniem usługi tzw. Węzła Krajowego. Instrukcje do prowadzenia c-KOB dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Zalety systemu c-KOB

Wersja elektroniczna książki umożliwia szybkie przeglądanie zgromadzonych danych o obiektach oraz udostępnianie ich odpowiednim służbom. Ma to przede wszystkim na celu podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników obiektów budowlanych. Dodatkowe korzyści, jakie płyną z systemu c-KOB, to możliwość kontroli aktualnych wpisów z każdego miejsca, terminowość przeglądów okresowych, łatwa edycja danych, automatyzacja przekazywania wymaganych dokumentów odpowiednim organom.

Terminy ustawowe dotyczące c-KOB

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022, poz. 1557) właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mogą założyć papierowe książki obiektu budowlanego zgodnie z art. 64 w brzmieniu dotychczasowym do 31 grudnia 2023 r. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, który założył książkę obiektu budowlanego w formie papierowej, ma obowiązek założenia jej w systemie c-KOB do 31 grudnia 2026 r. Wpisów w c-KOB dokonuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności, której wpis dotyczy. Ważne jest, że po założeniu c-KOB nie można wrócić do wersji papierowej.

Kto dokonuje wpisów w książce obiektu budowlanego

Warto zwrócić uwagę na fakt, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego wskazuje w c KOB osobę fizyczną odpowiedzialną za prowadzenie książki obiektu budowlanego. Osobami uprawnionymi do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego są:

  1. właściciel lub zarządca obiektu budowlanego w zakresie niezbędnym do założenia książki obiektu budowlanego oraz jej zamknięcia;
  2. osoba wskazana w książce obiektu budowlanego do jej prowadzenia;
  3. osoby przeprowadzające kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1.
Co zawiera c-KOB

Do c-KOB należy załączyć plan sytuacyjny, który powinien zawierać:

  • zaznaczone granice nieruchomości, na której jest usytuowany obiekt budowlany, a w przypadku sieci – oznaczenie jej lokalizacji w terenie;
  • określenie istniejących miejsc przyłączenia obiektu budowlanego do sieci uzbrojenia terenu;
  • określenie istniejących miejsc usytuowania urządzeń przeznaczonych do odcinania instalacji od przyłączy oraz przyłączy od sieci;
  • określenie przebiegu istniejących dróg pożarowych;
  • określenie miejsc usytuowania istniejących hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych oraz stanowisk czerpania wody.

Do książki trzeba również wpisywać wszelkie przeglądy instalacji przeciwpożarowej.
Książkę obiektu budowlanego należy prowadzić dla każdego budynku lub obiektu budowlanego, jeżeli jest taki obowiązek, np. dla budynków wielorodzinnych.

 

Podziel się tym artykułem:

Zgłoś usterkę

Formularz kontaktowy

* pola obowiązkowe