Autor: Easy House/ data publikacji: 1.06.2023

Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB)

Od początku 2023 roku książkę obiektu budowlanego można prowadzić w systemie cyfrowym, tzw. c-KOB, który jest dostępny pod adresem c-kob.gunb.gov.pl. System c-KOB umożliwia zarówno założenie, jak i prowadzenie książki w formie elektronicznej.

Czym jest książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument, w którym dokonuje się wpisów zaleceń wynikających z okresowych kontroli obiektów budowlanych, o których mowa w art. 62 ustawy Prawo budowlane. Dotyczy to między innymi zaleceń wynikających z przeprowadzonych przeglądów przewodów wentylacyjnych i spalinowych, instalacji gazowych, budowlanych, elektrycznych czy sanitarnych. W KOB umieszcza się też wpisy o wykonanych ekspertyzach oraz przeprowadzonych pracach remontowych.

Jak korzystać z c-KOB

Do korzystania z c-KOB wystarczy urządzenie z dostępem do przeglądarki internetowej. System dostępny jest również w formie aplikacji, którą można pobrać na smartfony. Używanie Cyfrowej Książki Obiektu Budowlanego zaczyna się od uzyskania dostępu poprzez zalogowanie się z wykorzystaniem usługi tzw. Węzła Krajowego. Instrukcje do prowadzenia c-KOB dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB).

Zalety systemu c-KOB

Wersja elektroniczna książki umożliwia szybkie przeglądanie zgromadzonych danych o obiektach oraz udostępnianie ich odpowiednim służbom. Ma to przede wszystkim na celu podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników obiektów budowlanych. Dodatkowe korzyści, jakie płyną z systemu c-KOB, to możliwość kontroli aktualnych wpisów z każdego miejsca, terminowość przeglądów okresowych, łatwa edycja danych, automatyzacja przekazywania wymaganych dokumentów odpowiednim organom.

Terminy ustawowe dotyczące c-KOB

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022, poz. 1557) właściciele i zarządcy obiektów budowlanych mogą założyć papierowe książki obiektu budowlanego zgodnie z art. 64 w brzmieniu dotychczasowym do 31 grudnia 2023 r. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego, który założył książkę obiektu budowlanego w formie papierowej, ma obowiązek założenia jej w systemie c-KOB do 31 grudnia 2026 r. Wpisów w c-KOB dokonuje się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności, której wpis dotyczy. Ważne jest, że po założeniu c-KOB nie można wrócić do wersji papierowej.

Kto dokonuje wpisów w książce obiektu budowlanego

Warto zwrócić uwagę na fakt, że właściciel lub zarządca obiektu budowlanego wskazuje w c KOB osobę fizyczną odpowiedzialną za prowadzenie książki obiektu budowlanego. Osobami uprawnionymi do dokonywania wpisów w książce obiektu budowlanego są:

  1. właściciel lub zarządca obiektu budowlanego w zakresie niezbędnym do założenia książki obiektu budowlanego oraz jej zamknięcia;
  2. osoba wskazana w książce obiektu budowlanego do jej prowadzenia;
  3. osoby przeprowadzające kontrole, o których mowa w art. 62 ust. 1.
Co zawiera c-KOB

Do c-KOB należy załączyć plan sytuacyjny, który powinien zawierać:

  • zaznaczone granice nieruchomości, na której jest usytuowany obiekt budowlany, a w przypadku sieci – oznaczenie jej lokalizacji w terenie;
  • określenie istniejących miejsc przyłączenia obiektu budowlanego do sieci uzbrojenia terenu;
  • określenie istniejących miejsc usytuowania urządzeń przeznaczonych do odcinania instalacji od przyłączy oraz przyłączy od sieci;
  • określenie przebiegu istniejących dróg pożarowych;
  • określenie miejsc usytuowania istniejących hydrantów zewnętrznych lub innych punktów poboru wody do celów przeciwpożarowych oraz stanowisk czerpania wody.

Do książki trzeba również wpisywać wszelkie przeglądy instalacji przeciwpożarowej.
Książkę obiektu budowlanego należy prowadzić dla każdego budynku lub obiektu budowlanego, jeżeli jest taki obowiązek, np. dla budynków wielorodzinnych.

 

Podziel się tym artykułem:

Autor: Easy House / data publikacji: 21 lutego 2022

Jak i po co dbać o drożność kanalizacji

Raczej nie ma konieczności dowodzenia walorów użytkowych toalety, ale co się dzieje z wyrzuconymi do niej nieczystościami i dokąd właściwie trafiają? Nieprawidłowe eksploatowanie kanalizacji potrafi się zemścić na użytkownikach, wyrządzając niemałe i, powiedzmy sobie wprost, brzydko pachnące szkody.

Czego nie wyrzucać do kanalizacji

Od kilku lat przedsiębiorstwa wodociągowe w całym kraju prowadzą kampanie edukacyjne dotyczące poprawnego korzystania z tej instalacji. Do zatorów w sieci kanalizacyjnej (zarówno tej w budynku, jak i poza nim) najczęściej dochodzi z powodu nagromadzenia się w niej tłuszczów, czyli substancji oleistych pozostałych po sporządzeniu posiłku (np. oleju po smażeniu kotletów, oleju z frytkownicy czy masła), które bywają wylewane do odpływów w mieszkaniach. Oprócz tego do kanalizacji trafiają też chusteczki nawilżane – niejednokrotnie wykonane z materiału, który nie rozkłada się w wodzie tak szybko jak papier. Do muszli niestety wyrzuca się również waciki i patyczki kosmetyczne, pieluchy jednorazowe, a także odpady kuchenne i leki. Dla żadnej z wyżej wymienionych kategorii odpadów kanalizacja nie jest dobrym miejscem. W jaki sposób zatem należy się ich bezpiecznie pozbywać? Warto dowiedzieć się więcej na temat segregacji odpadów.

Skutki zapchania kanalizacji

Kłopotliwą konsekwencją wyrzucania do toalet odpadów, które nie powinny się w niej znaleźć, są głównie zatory i cofnięcie się nieczystości, a w konsekwencji nawet zalanie mieszkania, piwnicy czy chodników. Nie trzeba chyba wspominać o wydatkach i stresie, jakie wiążą się z tego typu sytuacjami. Zdecydowanie lepiej im przeciwdziałać.

Jak udrożnić kanalizację

Udrażnianie kanalizacji jest kosztowne i wymaga użycia odpowiedniego sprzętu, a prace wykonywać należy w taki sposób, aby nie uszkodzić sieci kanalizacyjnej. Bywa, że zator jest tak duży, że nie ma możliwości jego rozdrobnienia lub przepchnięcia i konieczne jest skuwanie posadzki, co dodatkowo naraża właściciela mieszkania lub wspólnotę na koszty. Ogólnodostępne w sklepach środki do udrażniania odpływów kanalizacji niejednokrotnie tylko pogarszają sytuację – kamienieją lub zawarte w nich substancje aktywne uszkadzają rury PVC, z których zrobiona jest sieć kanalizacyjna.

Co należy uzgodnić z zarządcą wspólnoty

Warto też wspomnieć o kilku kwestiach, które wymagają uzgodnienia z zarządcą wspólnoty. Przykładowo montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora może ingerować w części wspólne (uszkodzenie izolacji płyty balkonowej czy ściany poprzez dokonanie odwiertu na przeprowadzenie instalacji). To samo dotyczy montażu markiz, zadaszeń czy przegród. Tak więc tego typu zmiany lepiej omówić najpierw z osobą odpowiedzialną za stan techniczny budynku.

Wspólny problem

Nawet na pozór niewielkie ilości drobnych odpadów z poszczególnych mieszkań gromadzą się z czasem i kumulują w sieciach miejskich, tworząc tam zatory i generując kolejne utrudnienia. Oczyszczalnie odbierające nieczystości płynne również mają ograniczone możliwości i lepiej nie sprawdzać, ile są w stanie maksymalnie wytrzymać. We wspólnym interesie leży zatem, byśmy dbali o rozsądne korzystanie z toalet, tak aby uniknąć w przyszłości sprzątania mieszkania po wybiciu kanalizacji i ograniczeń w dostępie do toalety do czasu przyjazdu hydraulika.

Podziel się tym artykułem:

Autor: Easy House / data publikacji: 11 lutego 2022

Zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

CEEB została uchwalona ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2127). Zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków ma pomóc w wymianie pieców i walce ze smogiem.

Termin złożenia zgłoszenia

Składanie deklaracji rozpoczęło się już 1 lipca 2021 roku. Właściciele i zarządcy budynków mają jednak czas na spełnienie tego obowiązku do 30 czerwca 2022 roku.

Kto jest odpowiedzialny za złożenie zgłoszenia

Jeśli w budynku znajduje się wspólne źródło ogrzewania, deklarację składa zarządca wspólnoty. Natomiast w przypadku indywidualnych źródeł ciepła (piece gazowe, kominki) deklarację składa właściciel lokalu.

Co z nowymi budynkami

W sytuacji gdy mamy do czynienia z nowo powstałymi obiektami, w których uruchomienie ogrzewania nastąpiło po 1 lipca 2021 roku lub dokonano zmiany źródła ogrzewania, właściciel lub zarządca muszą dokonać zgłoszenia w ciągu 14 dni.

Gdzie i jak złożyć deklarację CEEB

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków prowadzi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Deklarację CEEB można złożyć za pomocą dostępnych formularzy – przez profil zaufany, e-dowód lub osobiście we właściwym urzędzie gminy. Zgłoszeniu podlegają zarówno budynki mieszkalne, jak i niemieszkalne. Interaktywny druk oraz wskazówki dotyczące złożenia deklaracji dostępne są na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Spóźniłem się, więc…

Za brak złożenia deklaracji lub niezłożenie jej w przewidzianym terminie wprowadzone zostały sankcje karne – grzywna wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Kary można uniknąć, składając czynny żal, zanim samorząd rozpocznie procedurę administracyjną.

Podziel się tym artykułem:

Zgłoś usterkę

Formularz kontaktowy

* pola obowiązkowe