Autor: Easy House/ data publikacji: 14.03.2022

Wspólnota mieszkaniowa – problemy identyfikacyjne. Dlaczego nie KRS?

W ujęciu prawnym wspólnota mieszkaniowa to zrzeszenie właścicieli lokali wyodrębnionych jako nieruchomości lokalowe stanowiące przedmiot prawa własności tychże właścicieli, a elementem spajającym owo zrzeszenie są posiadane przez nich udziały w nieruchomości wspólnej.

Wspólnota mieszkaniowa – podstawa prawna

Nieruchomość wspólna, o której wspomniano wcześniej, stanowi obszar funkcjonowania wspólnoty. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana, zaś podstawowym dokumentem regulującym zasady funkcjonowania oraz prawa i obowiązki jej członków jest ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Wspólnoty mieszkaniowe a spółki kapitałowe

Wspólnoty mieszkaniowe to nierzadko podmioty o pokaźnym majątku i rozbudowanej strukturze właścicielskiej, które obracają znacznymi środkami finansowymi, opracowują corocznie plany gospodarcze, przewidują gromadzenie i wydatkowanie środków finansowych o znacznych wartościach. Wspólnoty mieszkaniowe – na podstawie przepisów prawa regulujących ich funkcjonowanie w obrocie prawnym – wykazują znaczące cechy korporacyjne, tożsame z zasadami funkcjonowania spółek kapitałowych. Posiadają bowiem organy reprezentacji, organizują zgromadzenia tworzących je właścicieli, którzy swoje uprawnienia i obowiązki związane z członkostwem we wspólnocie realizują w oparciu o wartość posiadanych udziałów w prawie współwłasności nieruchomości wspólnej, podejmując decyzje w formie uchwał właścicieli.

Status prawny wspólnoty mieszkaniowej

Wspólnoty mieszkaniowe to znaczący dla gospodarki krąg podmiotów – są liczne i operują znacznymi majątkami, ale niestety działają przy tym, w zakresie dotyczącym zasad funkcjonowania korporacyjnego, właściwie bez kompleksowej regulacji prawnej. Przepisy obowiązujące w tej materii wymagają stosowania wielu analogii i często pozostawiają nazbyt dużą przestrzeń do interpretacji. Wywołuje to niekorzystny stan niepewności prawnej oraz utrudnia funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych, paraliżując działania zarządów poprzez wywoływanie przeszkód natury czysto formalnej.

Co z KRS i osobowością prawną?

Pośród wielu mankamentów treści obowiązujących przepisów ustawy o własności lokali całkowicie niezrozumiała pozostaje kwestia braku regulacji obejmujących wspólnoty obowiązkiem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym wraz z nadaniem im osobowości prawnej z chwilą rejestracji, na kształt spółdzielni czy też fundacji i stowarzyszeń. W tej chwili bowiem odpowiedź na pytanie, czy wspólnota mieszkaniowa posiada osobowość prawną, brzmi: nie.

Problemy…

Brak regulacji dotyczących obowiązku rejestracji wspólnot mieszkaniowych prowadzi w praktyce do szeregu wątpliwości, głównie w zakresie prawidłowego określania ich nazewnictwa, co ma doniosłe znaczenie na przykład w kontekście uczestnictwa wspólnot w procesach sądowych. Zarządy wspólnot wielokrotnie napotykają ponadto trudności w wykonywaniu czynności w ich imieniu przed urzędami i instytucjami ze względu na brak możliwości skutecznej weryfikacji uprawnienia konkretnych osób do występowania w imieniu danej wspólnoty. Nie istnieje bowiem żaden rejestr wskazujący na sposób oraz formę reprezentowania wspólnot oraz skład osobowy organów reprezentacji lub jej formy (zarząd osobowy czy też funkcjonalny). W efekcie nierzadko dochodzi do sytuacji, gdy zarządom odmawiana jest możliwość wykonania określonej czynności, np. odbioru awizowanej korespondencji pocztowej, lub dane czynności wykonywane są wadliwie, niosąc za sobą ryzyko uznania ich za nieważne w ujęciu prawnym.

…i rozwiązanie

Powyższy stan rzeczy, polegający na niedoskonałości regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, powoduje, iż wspólnoty – zarówno dla zapewnienia bezpieczeństwa majątku wspólnego oraz indywidualnego, jak i w celu ochrony członków zarządu przed konsekwencjami potencjalnie popełnianych błędów w sprawowaniu tejże funkcji – winny korzystać z profesjonalnej obsługi administracyjnej wraz z kompleksową opieką prawną specjalistów posiadających doświadczenie w obsłudze wspólnot lokalowych.

Podziel się tym artykułem:

Autor: Easy House/ data publikacji: 07.03.2022

Ustawa o własności lokali – droga skutecznego dochodzenia roszczeń finansowych czy martwy przepis

Czy stosowne zapisy ustawy o własności lokali dają narzędzia prawne, by wspólnoty mieszkaniowe mogły dochodzić roszczeń finansowych wobec tych, którzy nie regulują opłat eksploatacyjno-remontowych? Na ile rozwiązania legislacyjne związane z tym zagadnieniem mają zastosowanie w praktyce?

Zapisy art. 16 ustawy o własności lokali

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1048): „Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości”.

Początkowe kontrowersje

Wyszczególniony powyżej zapis w początkowych latach obowiązywania ustawy wzbudzał sporo wątpliwości w zakresie procesu dochodzenia roszczeń finansowych wspólnot mieszkaniowych wobec właścicieli lokali z tytułu nieregulowanych opłat eksploatacyjno-remontowych, o których mowa w treści art. 14 i następnych ustawy o własności lokali. Taki stan rzeczy wynikał z faktu, że sądy nierzadko odmawiały wspólnotom prawa do skutecznego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, które obejmowałoby licytację lokalu właściciela w oparciu o tytuł wykonawczy uzyskany w procesie o zapłatę. Sądy uznawały bowiem, że za właściwy w takim wypadku należy uznać tryb dochodzenia roszczeń wspólnoty, o którym mowa w treści art. 16 ustawy.

Realne utrudnienia dla wspólnot

Taki kierunek interpretacji omawianego przepisu znacząco utrudniał wspólnotom proces skutecznego dochodzenia roszczeń finansowych wobec właścicieli lokali, w którym często jedynym działaniem gwarantującym realizację spłaty długu jest właśnie egzekucja z nieruchomości lokalowej. Ów stan rzeczy nakładał bowiem na wspólnotę obowiązek podjęcia uchwały właścicieli, w której treści nadawali oni zarządowi uprawnienie do dochodzenia roszczeń wraz z prowadzeniem egzekucji z nieruchomości lokalowej zadłużonego właściciela, w sytuacji gdy nie powinna budzić żadnych wątpliwości interpretacyjnych okoliczność, że dochodzenie roszczeń finansowych wspólnoty wobec dłużników jest czynnością nieprzekraczającą zakresu czynności zwykłego zarządu, a więc zarówno może, jak i powinna być realizowana przez zarząd wspólnoty bez dodatkowego upoważnienia właścicieli nadanego w formie uchwały. Co więcej: samodzielne, niemotywowane dodatkowo przez właścicieli dochodzenie zadłużeń na rzecz wspólnoty winno być traktowane jako obowiązek zarządu, a brak dbałości w tej materii bez wątpienia stanowi naruszenie obowiązków członków zarządu wobec wspólnoty, mogące po ich stronie rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną wspólnocie szkodę w postaci wartości niedochodzonych, utraconych, należnych roszczeń finansowych.

Jak praktyka zweryfikowała teorię

Obecnie opisany powyżej kierunek interpretacyjny przepisu art. 16 ustawy o własności lokali wydaje się bez wątpienia nieaktualny. Wspólnoty mieszkaniowe, dochodząc roszczeń finansowych wobec właścicieli lokali, uzyskawszy tytuł wykonawczy uprawniający do dochodzenia przedmiotowych długów na drodze postępowania egzekucyjnego, mogą skutecznie, bez konieczności wykazywania stosownego umocowania zarządu, wnioskować o zajęcie i prowadzenie egzekucji z nieruchomości lokalowej dłużnika. Tym samym zapis art. 16 ustawy dotyczący długotrwałego zalegania z zapłatą przez właściciela lokalu (wyszczególniony na wstępie) wydaje się być przepisem martwym, nie znajdującym zastosowania w praktyce.  

Podziel się tym artykułem:

Autor: Easy House / data publikacji: 04 lutego 2022

Stojaki rowerowe we wspólnocie

Zbliżająca się wiosna mobilizuje miłośników jednośladów do ich odkurzenia, naoliwienia i ogólnego przygotowania do sezonu. Szczęśliwi ci, którzy mają gdzie „przezimować” swój rower. Co jednak z mieszkańcami, którzy marzą o posiadaniu roweru, ale nie mają gdzie go przechowywać?

Gdzie trzymać rower w mieszkaniu?

Nikogo chyba nie trzeba przekonywać, że aktywność fizyczna jest bardzo ważna dla naszego zdrowia – jazda na rowerze to jedna z jej najpopularniejszych form. Ale składowanie roweru w małym mieszkaniu czy na balkonie bywa uciążliwe i niekomfortowe, a nie wszyscy mają do dyspozycji komórki lokatorskie czy ogólnodostępne wózkarnie. Istnieje jednak sporo możliwości rozwiązania tego problemu. We wspólnocie mieszkaniowej wiele zależy od jej członków i zarządu oraz oczywiście od możliwości przestrzennych i technicznych, by wydzielić strefę lub pomieszczenie z części nieruchomości albo zainstalować stojaki czy wieszaki rowerowe.

Pomysły na przechowywanie rowerów

Wybór, jaki w tym zakresie proponują nam producenci, jest szeroki. W ofercie mnóstwa firm znajdziemy np.:

Tak rozbudowany wachlarz asortymentu sprosta różnym oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców osiedli. Wbrew pozorom bowiem w większości budynków wielorodzinnych istnieją możliwości wygospodarowania przestrzeni do zamontowania chociażby wieszaków rowerowych, na których można swobodnie, nie utrudniając innym korzystania z nieruchomości, pozostawić swój rower.

Trzymanie rowerów w części wspólnej – ograniczenia i możliwości

W sytuacjach, gdy część wspólną, którą można byłoby przeznaczyć na miejsce do przechowywania rowerów, do tej pory wykorzystywano inaczej, potrzeba uchwały właścicieli lokali wyrażającej zgodę na zmianę przeznaczenia tej części nieruchomości. Można też rozważyć wynajęcie takiej przestrzeni lub nawet dzierżawę pojedynczego wieszaka czy stanowiska, dzięki czemu wspólnota odniosłaby korzyści finansowe, a właściciel roweru – miejsce do wyłącznego użytkowania.

Zalety zewnętrznych stojaków na rowery

Warto także zastanowić się nad postawieniem zewnętrznych stojaków rowerowych lub garaży, jeśli przestrzeni jest wystarczająco dużo. Ich obecność ułatwia rowerzystom wejście do mieszkania bez konieczności taszczenia ulubionego jednośladu przez klatkę schodową i ryzykowania tym samym przetarcia ścian oponami.

Dodatkowe stojaki rowerowe mogą również zwiększać szanse, że część mieszkańców przesiądzie się z czterech na dwa kółka – z korzyścią zarówno dla środowiska, jak i samej wspólnoty, która zyska na atrakcyjności osiedla oraz zdrowiu i zadowoleniu mieszkańców.

Podziel się tym artykułem:

Autor: Easy House / data publikacji: 28 lutego 2022

Balkon – wspólny czy własny

Dysponowanie balkonem przeznaczonym do wyłącznego użytkowania przez właściciela mieszkania niejednokrotnie warunkuje wybór własnego M. W jakim zakresie balkon, a dokładnie jego elementy składowe, należy do właściciela lokalu, a nad czym sprawuje pieczę wspólnota?

Kto odpowiada za remont balkonu

Posiadanie balkonu to niewątpliwie wartość dodana dla użytkownika mieszkania. Służy on do wypoczynku, organizacji przestrzeni zielonej, a czasem jako miejsce do przechowywania przedmiotów. Pytanie, które pojawia się najczęściej, brzmi: kto jest odpowiedzialny za jego remont – właściciel lokalu czy wspólnota? W samych przepisach prawa trudno znaleźć na nie odpowiedź, ale z pomocą przychodzą wyroki sądowe i interpretacje przepisów, z których wynika, że wspólnota odpowiada za płytę balkonową i jej izolację, jako części wspólne budynku, a za nawierzchnię, którą balkon jest wyłożony (płytki, deski tarasowe), właściciel lokalu. Balustrady i barierki również zostały zakwalifikowane do części wspólnych nieruchomości, chyba że regulaminy i statuty wspólnot stanowią inaczej i ta kwestia została uregulowana wewnętrznie.

Jak cieszyć się własnym balkonem…

Korzystanie z balkonu i przestrzeni w jego obrębie to bardzo indywidualna kwestia. Jednym służy on do zrelaksowania się po ciężkim dniu pracy: czerpią radość z pielęgnowania zieleni, dekorują go donicami z kwitnącymi roślinami, ustawiają leżaki. Inni zaś wykorzystują balkon bardziej użytkowo, powiększając przestrzeń mieszkania i susząc na nim bieliznę czy magazynując zawadzające we wnętrzu przedmioty. Każdy czerpie z niego pożytek zgodnie z indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami.

…i nie wadzić sąsiadom

Najważniejsze jednak, by używając balkonu w dogodny dla nas sposób, nie utrudniać innym korzystania z nieruchomości. Warto przewidzieć takie scenariusze jak ten, gdy podczas zbyt obfitego podlewania roślin doniczkowych niechcący zabrudzimy sąsiadowi z dołu suszącą się bieliznę, lub kiedy rozpalając grilla, przypadkowo zadymimy sypialnię dziecka sąsiadów. Mimo że balkon stanowi zewnętrzną część nieruchomości, należy z niego korzystać jak z innych przestrzeni wspólnych. Montaż pergoli czy talerzy anten satelitarnych może być uciążliwy dla posiadaczy sąsiednich balkonów, bo np. zabiera im światło dzienne czy zasłania widok z okna. Dlatego w trosce o dobre relacje z sąsiadami, warto spytać, czy planowane przez nas zmiany na balkonie nie będą dla nich problematyczne.

Co należy uzgodnić z zarządcą wspólnoty

Warto też wspomnieć o kilku kwestiach, które wymagają uzgodnienia z zarządcą wspólnoty. Przykładowo montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora może ingerować w części wspólne (uszkodzenie izolacji płyty balkonowej czy ściany poprzez dokonanie odwiertu na przeprowadzenie instalacji). To samo dotyczy montażu markiz, zadaszeń czy przegród. Tak więc tego typu zmiany lepiej omówić najpierw z osobą odpowiedzialną za stan techniczny budynku.

Balkon w przestrzeni życia we wspólnocie jest istotnym elementem społecznym i pozytywnie oddziałuje na dobrostan ludzi: pozwala porozmawiać z najbliższymi sąsiadami bez wychodzenia z mieszkania, jego szczęśliwi posiadacze mogą popijać kawę na świeżym powietrzu i korzystać z ładnej pogody albo zapewnić sobie intymną przestrzeń do poczytania książki i zrelaksowania się przy dobrej muzyce. W wielu miastach przestrzeń ta została doceniona przez urzędy gmin, które corocznie organizują konkursy na najpiękniejszy balkon.

Podziel się tym artykułem:

Autor: Easy House / data publikacji: 21 lutego 2022

Jak i po co dbać o drożność kanalizacji

Raczej nie ma konieczności dowodzenia walorów użytkowych toalety, ale co się dzieje z wyrzuconymi do niej nieczystościami i dokąd właściwie trafiają? Nieprawidłowe eksploatowanie kanalizacji potrafi się zemścić na użytkownikach, wyrządzając niemałe i, powiedzmy sobie wprost, brzydko pachnące szkody.

Czego nie wyrzucać do kanalizacji

Od kilku lat przedsiębiorstwa wodociągowe w całym kraju prowadzą kampanie edukacyjne dotyczące poprawnego korzystania z tej instalacji. Do zatorów w sieci kanalizacyjnej (zarówno tej w budynku, jak i poza nim) najczęściej dochodzi z powodu nagromadzenia się w niej tłuszczów, czyli substancji oleistych pozostałych po sporządzeniu posiłku (np. oleju po smażeniu kotletów, oleju z frytkownicy czy masła), które bywają wylewane do odpływów w mieszkaniach. Oprócz tego do kanalizacji trafiają też chusteczki nawilżane – niejednokrotnie wykonane z materiału, który nie rozkłada się w wodzie tak szybko jak papier. Do muszli niestety wyrzuca się również waciki i patyczki kosmetyczne, pieluchy jednorazowe, a także odpady kuchenne i leki. Dla żadnej z wyżej wymienionych kategorii odpadów kanalizacja nie jest dobrym miejscem. W jaki sposób zatem należy się ich bezpiecznie pozbywać? Warto dowiedzieć się więcej na temat segregacji odpadów.

Skutki zapchania kanalizacji

Kłopotliwą konsekwencją wyrzucania do toalet odpadów, które nie powinny się w niej znaleźć, są głównie zatory i cofnięcie się nieczystości, a w konsekwencji nawet zalanie mieszkania, piwnicy czy chodników. Nie trzeba chyba wspominać o wydatkach i stresie, jakie wiążą się z tego typu sytuacjami. Zdecydowanie lepiej im przeciwdziałać.

Jak udrożnić kanalizację

Udrażnianie kanalizacji jest kosztowne i wymaga użycia odpowiedniego sprzętu, a prace wykonywać należy w taki sposób, aby nie uszkodzić sieci kanalizacyjnej. Bywa, że zator jest tak duży, że nie ma możliwości jego rozdrobnienia lub przepchnięcia i konieczne jest skuwanie posadzki, co dodatkowo naraża właściciela mieszkania lub wspólnotę na koszty. Ogólnodostępne w sklepach środki do udrażniania odpływów kanalizacji niejednokrotnie tylko pogarszają sytuację – kamienieją lub zawarte w nich substancje aktywne uszkadzają rury PVC, z których zrobiona jest sieć kanalizacyjna.

Co należy uzgodnić z zarządcą wspólnoty

Warto też wspomnieć o kilku kwestiach, które wymagają uzgodnienia z zarządcą wspólnoty. Przykładowo montaż jednostki zewnętrznej klimatyzatora może ingerować w części wspólne (uszkodzenie izolacji płyty balkonowej czy ściany poprzez dokonanie odwiertu na przeprowadzenie instalacji). To samo dotyczy montażu markiz, zadaszeń czy przegród. Tak więc tego typu zmiany lepiej omówić najpierw z osobą odpowiedzialną za stan techniczny budynku.

Wspólny problem

Nawet na pozór niewielkie ilości drobnych odpadów z poszczególnych mieszkań gromadzą się z czasem i kumulują w sieciach miejskich, tworząc tam zatory i generując kolejne utrudnienia. Oczyszczalnie odbierające nieczystości płynne również mają ograniczone możliwości i lepiej nie sprawdzać, ile są w stanie maksymalnie wytrzymać. We wspólnym interesie leży zatem, byśmy dbali o rozsądne korzystanie z toalet, tak aby uniknąć w przyszłości sprzątania mieszkania po wybiciu kanalizacji i ograniczeń w dostępie do toalety do czasu przyjazdu hydraulika.

Podziel się tym artykułem:

Autor: Easy House / data publikacji: 11 lutego 2022

Zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

CEEB została uchwalona ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 2127). Zbieranie i ewidencjonowanie informacji dotyczących źródeł ogrzewania budynków ma pomóc w wymianie pieców i walce ze smogiem.

Termin złożenia zgłoszenia

Składanie deklaracji rozpoczęło się już 1 lipca 2021 roku. Właściciele i zarządcy budynków mają jednak czas na spełnienie tego obowiązku do 30 czerwca 2022 roku.

Kto jest odpowiedzialny za złożenie zgłoszenia

Jeśli w budynku znajduje się wspólne źródło ogrzewania, deklarację składa zarządca wspólnoty. Natomiast w przypadku indywidualnych źródeł ciepła (piece gazowe, kominki) deklarację składa właściciel lokalu.

Co z nowymi budynkami

W sytuacji gdy mamy do czynienia z nowo powstałymi obiektami, w których uruchomienie ogrzewania nastąpiło po 1 lipca 2021 roku lub dokonano zmiany źródła ogrzewania, właściciel lub zarządca muszą dokonać zgłoszenia w ciągu 14 dni.

Gdzie i jak złożyć deklarację CEEB

Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków prowadzi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB). Deklarację CEEB można złożyć za pomocą dostępnych formularzy – przez profil zaufany, e-dowód lub osobiście we właściwym urzędzie gminy. Zgłoszeniu podlegają zarówno budynki mieszkalne, jak i niemieszkalne. Interaktywny druk oraz wskazówki dotyczące złożenia deklaracji dostępne są na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Spóźniłem się, więc…

Za brak złożenia deklaracji lub niezłożenie jej w przewidzianym terminie wprowadzone zostały sankcje karne – grzywna wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń. Kary można uniknąć, składając czynny żal, zanim samorząd rozpocznie procedurę administracyjną.

Podziel się tym artykułem:

Autor: Easy House / data publikacji: 01 lutego 2022

Segregacja odpadów

Segregacja śmieci to jeden z najprostszych sposobów, byśmy ograniczyli nasz negatywny wpływ na otaczające nas środowisko. W dodatku to proste codzienne działanie obniża koszty wywozu śmieci, zapewniając nam realne oszczędności. Warto? Warto!

Grupy klasyfikacji odpadów

O co właściwie chodzi z tą segregacją odpadów? Po co tak sobie komplikować życie i zamiast jednego kontenera na śmieci ustawiać kilka różnych pojemników? Segregacja śmieci to istotna składowa recyklingu i gospodarki o obiegu zamkniętym – zmniejszając ilość odpadów, obniżamy koszty związane z ich składowaniem i zużycie surowców naturalnych.

W budynkach wielorodzinnych korzysta się ze wspólnych altan i pojemników śmietnikowych, które zostały podzielone na 5 różnych frakcji:

Gdy masz wątpliwości na temat…

Do którego pojemnika wrzucić przepaloną żarówkę lub karton po mleku? Z takimi dylematami część z nas boryka się na co dzień. Gdzie znaleźć pomoc? Odpowiedzi na konkretne pytania najlepiej szukać na dedykowanej gminie stronie internetowej, gdyż zasady segregacji odpadów mogą się różnić w poszczególnych jednostkach podziału administracyjnego. Duże ułatwienie stanowią również w tym zakresie przygotowane ulotki informacyjne i dedykowane aplikacje.

…segregowania odpadów w Gdańsku

Jeżeli jesteś mieszkańcem Gdańska, warto byś zapoznał się z informacjami udostępnionymi za pośrednictwem strony www.czystemiasto.gdansk.pl, na której można również pobrać bezpłatną aplikację podpowiadającą, do jakiego kosza wyrzucić opakowania po produktach czy zużyte ręczniki jednorazowe.

…segregowania odpadów w Gdyni

Z kolei mieszkańcom Gdyni udostępniona została wyszukiwarka „Segreguję to lepiej” na stronie www.wyrzucam.to, która zawiera dodatkowe informacje o odpadach i ich składzie oraz podpowiedzi na temat tego, co polega recyklingowi.

…segregowania odpadów w Sopocie, Rumi, Redzie i Wejherowie

Warto, by mieszkańcy Sopotu, Rumi, Redy czy Wejherowa szukali informacji dotyczących zasad segregowania odpadów na oficjalnych stronach urzędów lub podmiotów obsługujących gminę w zakresie wywozu nieczystości. Na portalach tych znajdują się również informacje o harmonogramach wywozów czy terminach odbiorów odpadów wielkogabarytowych i choinek, a także wskazówki, co zrobić z odpadami niebezpiecznymi i gdzie można oddać zużyty sprzęt elektroniczny.

Segregowanie śmieci się opłaca

Dlaczego segregacja jest ważna? Oczywiście priorytetowym i szlachetnym założeniem jest ochrona środowiska. Nie ukrywajmy jednak, że dla mieszkańców ważny jest też aspekt ekonomiczny – brak segregacji odpadów skutkuje bowiem zwiększeniem kosztów ich wywozu, co często ostatecznie przekonuje nawet największych sceptyków.

Podziel się tym artykułem:

Autor: Jan Kowalski / data publikacji: 13.11.2021

W jaki sposób zarządzać nieruchomościami, by odnosić same korzyści1

Nulla lacus vitae lorem. Nullam placerat, nibh id sodales laoreet, sem ante pulvinar ligula.

Proin ante nunc, sollicitudin sit amet aliquam at, gravida a odio. Aliquam vulputate viverra sodales. Sed in diam vitae nibh pharetra auctor. Suspendisse vel gravida risus. Phasellus eget mattis ante. Nunc nec varius nisi. Sed commodo faucibus leo. Vivamus quis turpis sed turpis rhoncus aliquam. Phasellus viverra odio non feugiat eleifend. Suspendisse sit amet ornare tellus. Aliquam vel congue est, eu congue lorem. Maecenas in luctus dui. Sed nec interdum lectus, sit amet viverra nisi. Mauris vel eros a ligula scelerisque fringilla sed et nibh. Fusce cursus convallis quam, vitae dapibus nibh mattis eget.

Nam vitae nisi eu mi porttitor pretium a et magna. Mauris dapibus massa at pretium sodales. Mauris accumsan ornare nisl, eu sollicitudin dolor pretium quis. Duis pellentesque varius dapibus. Vestibulum dictum sodales neque, vel luctus tellus volutpat eu. Mauris sagittis sapien turpis. Phasellus vel justo quis felis commodo efficitur vel eu sem. Donec eget elit a nunc sagittis faucibus. Aliquam nisi orci, sodales ut dolor molestie, commodo commodo diam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed congue arcu eget ligula fermentum dignissim. In posuere congue turpis, sed consectetur tortor gravida et. Cras varius lectus est, et iaculis purus imperdiet ac. Quisque vitae ex blandit, auctor metus a, imperdiet eros.

Vivamus viverra magnais mollis iaculis. Nulla bibendum orci nulla, quis fringilla eros venenatis non. Etiam volutpat, risus at vulputate luctus, massa turpis pharetra nunc, a facilisis ipsum ipsum sit amet magna. Interdum et malesuada fames.

Proin in pulvinar mauris. Proin eget leo et sapien iaculis dictum. Quisque vitae suscipit lorem. Ut a diam vel arcu convallis suscipit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Nulla bibendum orci nulla, quis fringilla eros venenatis non. Etiam volutpat, risus at vulputate luctus, massa turpis pharetra nunc, a facilisis ipsum ipsum sit amet magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Integer consectetur viverra leo. Morbi ultricies blandit consectetur. Integer orci nisl, tincidunt in hendrerit id, fermentum at ex. Nulla gravida lorem vitae augue malesuada, id facilisis tellus porttitor. Pellentesque non iaculis leo. Nulla volutpat accumsan luctus.

Donec facilisis quam at porta laoreet. Nulla non mi libero. Sed elementum, dolor et dictum accumsan, est orci faucibus nunc, eget porttitor nisi lorem sit amet nisi. Nunc eu elit viverra, cursus erat id, auctor urna. Nunc tempus vestibulum scelerisque. Nulla facilisi. Vestibulum condimentum convallis convallis. Mauris molestie diam et arcu porttitor sagittis. Suspendisse ut aliquam orci, at dapibus dui. Ut sodales porttitor neque. Cras commodo et elit sed cursus. Proin eleifend lacinia mi, nec ultricies ligula vulputate eu. Maecenas semper velit eu elit porttitor, et dapibus magna iaculis.

"Vivamus viverra magnais mollis iaculis. Nulla bibendum orci nulla, quis fringilla eros venenatis non. Etiam volutpat, risus at vulputate luctus, massa turpis pharetra nunc, a facilisis ipsum ipsum sit amet magna. Interdum et malesuada fames."

- Jan Kowalski

Proin in pulvinar mauris. Proin eget leo et sapien iaculis dictum. Quisque vitae suscipit lorem. Ut a diam vel arcu convallis suscipit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Nulla bibendum orci nulla, quis fringilla eros venenatis non. Etiam volutpat, risus at vulputate luctus, massa turpis pharetra nunc, a facilisis ipsum ipsum sit amet magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Integer consectetur viverra leo. Morbi ultricies blandit consectetur. Integer orci nisl, tincidunt in hendrerit id, fermentum at ex. Nulla gravida lorem vitae augue malesuada, id facilisis tellus porttitor. Pellentesque non iaculis leo. Nulla volutpat accumsan luctus.

Donec facilisis quam at porta laoreet. Nulla non mi libero. Sed elementum, dolor et dictum accumsan, est orci faucibus nunc, eget porttitor nisi lorem sit amet nisi. Nunc eu elit viverra, cursus erat id, auctor urna. Nunc tempus vestibulum scelerisque. Nulla facilisi. Vestibulum condimentum convallis convallis. Mauris molestie diam et arcu porttitor sagittis. Suspendisse ut aliquam orci, at dapibus dui. Ut sodales porttitor neque. Cras commodo et elit sed cursus. Proin eleifend lacinia mi, nec ultricies ligula vulputate eu. Maecenas semper velit eu elit porttitor, et dapibus magna iaculis.

Zarządca nieruchomości, który stawia na ekologiczne rozwiązania. Przekonaj się, jak oszczędzając energię, dbamy o zasobność Twojego portfela.

Podziel się tym artykułem:

Autor: Jan Kowalski / data publikacji: 13.11.2021

Ogrody deszczowe i zielono-niebieska infrastruktura1

Nulla lacus vitae lorem. Nullam placerat, nibh id sodales laoreet, sem ante pulvinar ligula.

Proin ante nunc, sollicitudin sit amet aliquam at, gravida a odio. Aliquam vulputate viverra sodales. Sed in diam vitae nibh pharetra auctor. Suspendisse vel gravida risus. Phasellus eget mattis ante. Nunc nec varius nisi. Sed commodo faucibus leo. Vivamus quis turpis sed turpis rhoncus aliquam. Phasellus viverra odio non feugiat eleifend. Suspendisse sit amet ornare tellus. Aliquam vel congue est, eu congue lorem. Maecenas in luctus dui. Sed nec interdum lectus, sit amet viverra nisi. Mauris vel eros a ligula scelerisque fringilla sed et nibh. Fusce cursus convallis quam, vitae dapibus nibh mattis eget.

Nam vitae nisi eu mi porttitor pretium a et magna. Mauris dapibus massa at pretium sodales. Mauris accumsan ornare nisl, eu sollicitudin dolor pretium quis. Duis pellentesque varius dapibus. Vestibulum dictum sodales neque, vel luctus tellus volutpat eu. Mauris sagittis sapien turpis. Phasellus vel justo quis felis commodo efficitur vel eu sem. Donec eget elit a nunc sagittis faucibus. Aliquam nisi orci, sodales ut dolor molestie, commodo commodo diam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Sed congue arcu eget ligula fermentum dignissim. In posuere congue turpis, sed consectetur tortor gravida et. Cras varius lectus est, et iaculis purus imperdiet ac. Quisque vitae ex blandit, auctor metus a, imperdiet eros.

Vivamus viverra magnais mollis iaculis. Nulla bibendum orci nulla, quis fringilla eros venenatis non. Etiam volutpat, risus at vulputate luctus, massa turpis pharetra nunc, a facilisis ipsum ipsum sit amet magna. Interdum et malesuada fames.

Proin in pulvinar mauris. Proin eget leo et sapien iaculis dictum. Quisque vitae suscipit lorem. Ut a diam vel arcu convallis suscipit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Nulla bibendum orci nulla, quis fringilla eros venenatis non. Etiam volutpat, risus at vulputate luctus, massa turpis pharetra nunc, a facilisis ipsum ipsum sit amet magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Integer consectetur viverra leo. Morbi ultricies blandit consectetur. Integer orci nisl, tincidunt in hendrerit id, fermentum at ex. Nulla gravida lorem vitae augue malesuada, id facilisis tellus porttitor. Pellentesque non iaculis leo. Nulla volutpat accumsan luctus.

Donec facilisis quam at porta laoreet. Nulla non mi libero. Sed elementum, dolor et dictum accumsan, est orci faucibus nunc, eget porttitor nisi lorem sit amet nisi. Nunc eu elit viverra, cursus erat id, auctor urna. Nunc tempus vestibulum scelerisque. Nulla facilisi. Vestibulum condimentum convallis convallis. Mauris molestie diam et arcu porttitor sagittis. Suspendisse ut aliquam orci, at dapibus dui. Ut sodales porttitor neque. Cras commodo et elit sed cursus. Proin eleifend lacinia mi, nec ultricies ligula vulputate eu. Maecenas semper velit eu elit porttitor, et dapibus magna iaculis.

"Vivamus viverra magnais mollis iaculis. Nulla bibendum orci nulla, quis fringilla eros venenatis non. Etiam volutpat, risus at vulputate luctus, massa turpis pharetra nunc, a facilisis ipsum ipsum sit amet magna. Interdum et malesuada fames."

- Jan Kowalski

Proin in pulvinar mauris. Proin eget leo et sapien iaculis dictum. Quisque vitae suscipit lorem. Ut a diam vel arcu convallis suscipit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Nulla bibendum orci nulla, quis fringilla eros venenatis non. Etiam volutpat, risus at vulputate luctus, massa turpis pharetra nunc, a facilisis ipsum ipsum sit amet magna. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Integer consectetur viverra leo. Morbi ultricies blandit consectetur. Integer orci nisl, tincidunt in hendrerit id, fermentum at ex. Nulla gravida lorem vitae augue malesuada, id facilisis tellus porttitor. Pellentesque non iaculis leo. Nulla volutpat accumsan luctus.

Donec facilisis quam at porta laoreet. Nulla non mi libero. Sed elementum, dolor et dictum accumsan, est orci faucibus nunc, eget porttitor nisi lorem sit amet nisi. Nunc eu elit viverra, cursus erat id, auctor urna. Nunc tempus vestibulum scelerisque. Nulla facilisi. Vestibulum condimentum convallis convallis. Mauris molestie diam et arcu porttitor sagittis. Suspendisse ut aliquam orci, at dapibus dui. Ut sodales porttitor neque. Cras commodo et elit sed cursus. Proin eleifend lacinia mi, nec ultricies ligula vulputate eu. Maecenas semper velit eu elit porttitor, et dapibus magna iaculis.

Zarządca nieruchomości, który stawia na ekologiczne rozwiązania. Przekonaj się, jak oszczędzając energię, dbamy o zasobność Twojego portfela.

Podziel się tym artykułem:

Zgłoś usterkę

Formularz kontaktowy

* pola obowiązkowe